Tűzjelzők, riasztók, gyengeáramú rendszerek

Tűzjelzők, riasztók, gyengeáramú rendszerek komplett kivitelezés és tervezése.

Ajánlatkérés céljából  forduljon a Flamstop Kft -hez, kollégáink állnak rendelkezésre.

 

 

 

 

1,A berendezés tervezése, kivitelezése és üzemeltetése során a következőket kell biztosítani:

a) a tűz korai szakaszában jelezzen,

b) a jelzést megbízhatóan továbbítsa,

c) azt késedelem nélkül egyértelmű figyelemfelhívó tűzriasztás formájában jelenítse meg,

d) legyen érzéketlen mindazokra a behatásokra, amelyekre nem szabad jeleznie,

e) szükség esetén végezze el a kiürítést segítő, a tűz terjedését gátló, valamint a tűzoltását biztosító berendezések, eszközök vezérlését,

f) azonnal és egyértelműen jelezze a berendezés meghibásodását, működési zavarát.

 

2, A BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A követelmények alkalmazása során, az MSZ EN 54 sorozatban használt fogalom meghatározásokon túl a 2. rész IV. fejezetének 2.1.-2.43. pontjában meghatározott fogalmakkal egészülnek ki.

2.1. Áramkör: a tűzjelző berendezésre csatlakoztatott vezetékek, részegységek és elemek összekötött halmaza, melyek a tűzjelző rendszer többi részével csak a tűzjelző központon keresztül vannak kapcsolatban, és amelyet csak a tűzjelző központ vezérel.

2.2. Beszállító: az a szervezet, amelytől a telepített rendszer összes hardver részegységét és/vagy szoftverét beszerzik. Ha a telepített rendszer összes részegységét és/vagy szoftverét egy szervezet biztosítja, akkor azt rendszer beszállítónak nevezik.

2.3. Elfogadás: a megrendelő döntése arról, hogy a terv, a létesített tűzjelző berendezés megfelel a jogszabályban, nemzeti szabványban foglalt, és az előzetes egyeztetésen megállapított követelményeknek, abban az esetben, ha a tűzjelző berendezés létesítését jogszabály, nemzeti szabvány vagy a tűzvédelmi hatóság nem írja elő.

2.4. Előjelzés: olyan figyelmeztető jelzés, mikor egy érzékelő által észlelt jel meghaladja a normál szintet, de még nem éri el a tűzjelzéshez tartozó szintet.

2.5. Felderítési távolság: az az úthossz, amelyet a felderítő személynek meg kell tenni az érintett zónán belül a tűz pontos helyének megtalálásához.

2.6. Hálózati rendszer: több tűzjelző központ összekapcsolásával létrehozott rendszer, melyben az egyes tűzjelző központok egymással információ cserére képesek.

2.7. Harmadik fél: a telepítőtől, a beszállítótól és a vevőtől független testület vagy szervezet.

2.8. Hamis riasztás: az a riasztás, amely nem égési folyamattól származik.

2.9. Hiba: a berendezésnek vagy a tápellátásnak olyan jellegű meghibásodása, mely veszélyezteti a rendszer megfelelő működését.

2.10. Hibajel: jel, amely egy hiba bekövetkeztére hívja fel a figyelmet.

2.11. Hibajelzés: emberek számára érzékelhető hibajel.

2.12. Hierarchikus rendszer: olyan hálózat, melyben több tűzjelző központ működik, úgy, hogy egy tűzjelző központ van kijelölve fő tűzjelző központnak, amely az alábbi funkciókat tudja ellátni:

a) jelek fogadása az alárendelt tűzjelző központokról,

b) az alárendelt tűzjelző központok állapotának kijelzése, részleges vagy teljes kezelése.

2.13. Kioktatott személy: az adott feladattal kapcsolatban a szükséges tudással, jártassággal és tapasztalattal rendelkező személy, aki a feladatot megfelelően, más emberek veszélyeztetése nélkül el tudja látni.

2.14. Integrált rendszer: olyan rendszer, mely a tűzjelzési és tűzriasztási funkciók mellett más, nem tűzjelzéssel kapcsolatos funkciókat is ellát.

2.15. Javítás: eseti jellegű munka a létesített tűzjelző rendszer hatékony működésének visszaállítására.

2.16. Karbantartás: szemrevételezésből, szervizből (ellenőrzésből) és javításból álló munka a telepített rendszer hatékony működésének biztosítására.

2.17. Képzettség: a jogszabályoknak megfelelő hozzáértés, szakértelem.

2.18. Készenléti üzemi terhelés: a rendszer teljesítmény igénye az elsődleges tápforrás hiánya során, ha egyébként a rendszer nyugalmi helyzetben van.

2.19. Kiegészítő berendezés: olyan berendezés, melyet a tűzjelző berendezés indít vagy, amely a tűzjelző berendezést indítja.

2.20. Megrendelő: a telepített rendszer kifizetéséért elsődlegesen felelősséget vállaló személy vagy szervezet.

2.21. Műszaki átadás: az a folyamat, melynek során a telepítő vagy más szerződő fél bizonyítja a megrendelőnek, hogy a telepített rendszer megfelel a megadott követelményeknek.

2.22. Nyugalmi állapot: a telepített rendszer hálózatról táplált állapota, melyben sem tűzriasztás, sem hibajelzés, sem tiltás nincs a rendszerben.

2.23. Rendszeres karbantartás: megadott időközökben a rendszeren elvégzett munkafolyamatok, beleértve a tisztítást, újra-beállítást, beszabályozást és cserét.

2.24. Rendkívüli karbantartás: a normál működéstől eltérő, meghatározott esetekben elvégzett munkafolyamat.

2.25. Részegység: az EN 54-3 szabványban I. típusú vagy II. típusú komponensnek definiált eszköz.

2.26. Távkezelő és/vagy távkijelző egység: a tűzjelző központ összes vagy néhány kijelzését megjelenítő, részleges vagy teljes kezelését lehetővé tevő berendezés.

2.27. Telepítés (szerelés, installálás): az a folyamat, melynek során a rendszer részegységeit és elemeit felszerelik és összekapcsolják.

2.28. Telepített rendszer: a telepítés befejeztével létrejövő rendszer.

2.29. Telepítő: a telepítési folyamat minden egyes részéért felelős személy vagy szervezet.

2.30. Tervező: az 5. pontban leírt munkákért felelős személy

2.31. Térképes tabló: a védett épület térképes megjelenítése, az épület elrendezésére utaló aktív kijelzésekkel.

2.32. Téves riasztás: az a tűzjelzés, amely olyan égéstől származik, ami nem minősül tűznek.

2.33. Tűzriasztás: emberek számára érzékelhető tűzjelzés.

2.34. Tűzriadó szervezés (intézkedések tűz esetén): azoknak az előre eltervezett eljárásoknak, intézkedéseknek az összessége, melyeket tűz esetén végre kell hajtani.

2.35. Tűzriasztási terhelés: az a maximális (általában elektromos) teljesítmény, amelyre tűzjelzés állapotban szükség van.

2.36. Tűzjelzés: az a jel, amely tűz bekövetkeztére hívja fel a figyelmet.

2.37. Üzemeltetői ellenőrzés: előre megadott időnként elvégzett rutin vizsgálat, melynek során a rendszert, a rendszer működését és kijelzéseit manuálisan ellenőrzik.

2.38. Üzembe helyezés: az az eljárás, amelynek során a telepítő meggyőződik arról, hogy az általa felszerelt rendszer megfelel a megadott követelményeknek.

2.39. Üzembe helyező mérnök: a megrendelő által megbízott üzembe helyezést és az üzembe helyezéssel kapcsolatos szemlét, ellenőrzést elvégző, tűzjelző berendezés tervezésére képesített személy.

2.40. Üzemeltető: a tűzjelző és tűzriasztó berendezés által védett épület (vagy az épület egy részének) üzemeltetéséért felelős személy vagy szervezet.

2.41. Zóna: a védett helyszín területileg elkülönített alrésze, melyen belül - más alrészektől függetlenül - bizonyos funkciókat végre lehet hajtani az alábbiak figyelembevételével:

a) a funkció különösen az alábbi lehet:

aa) a tűz bekövetkeztének jelzése (jelzési zóna),

ab) tűzriasztások, vezérlések kiadása (riasztási zóna),

b) a jelzési és riasztási zónáknak nem kell azonosaknak lenniük.

2.42. Zóna-kártya: egy vagy több zónára vonatkozó hordozható zóna-térkép.

2.43. Zóna-térkép: az egyes zónák elhelyezkedését, területi határait és a zónák megközelítési útvonalait ábrázoló térkép.

 

3. A BERENDEZÉS LÉTESÍTÉSE

3.1. A létesítés szakaszai és a résztvevők.

3.1.1. A tűzjelző berendezés létesítése, engedélyeztetése/elfogadtatása során a következő szakaszok állapíthatók meg:

a) a létesítési kötelezettség megállapítása, a kiindulási elképzelések rögzítése,

b) követelmények tisztázása,

c) terv készítése,

d) engedélyezés, elfogadás (a 2. rész IV. fejezetének 3.2.2. pontja szerint),

e) telepítés,

f) üzembe helyezés,

g) engedélyezés, elfogadás (a 2. rész IV. fejezetének 3.2.2. pontja szerint).